Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BIS BIS, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup produktů na webových stránkách www.bisbis.cz, který provozuje společnost BIS BIS, s.r.o. Podmínky obsahují podrobnější úpravu práv a povinností kupujícího a prodávajícího.

 

1. Vymezení pojmů

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo dále jen spotřebitelem je člověk, který nakupuje nabízené zboží nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Za podnikatele je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při výkonu Samostatného povolání, případně osoba, která jedná jménem a na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, obsahuje-li podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že učiněný návrh dodat zboží za určenou službu učiněný při podnikatelské činnosti na e-shopu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele dodat zboží.

 

2. Kontaktní údaje

BIS BIS, s.r.o.

IČ: 075 69 050

se sídlem Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303293

e-mail: kristyna.vavrova@bisbis.cz

tel. č.: 737259899

číslo bankovního účtu: 2201521012 / 2010

 

3. Informace

Informace o zboží, jeho ceně, které jsou uvedeny prodávajícím, jsou závazné s výjimkou zjevných chyb. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, vyjma nákladů na dopravu zboží kupujícímu.

Prodávající přijímá platby za zboží v hotovosti při odběru zboží, platebními kartami u obchodního manažera. V případě doručování zboží doručovací společností, kupující uhradí cenu zboží převodem na bankovní účet prodávajícího. Prodávající se může s kupujícím dohodnout, že kupujícímu vystaví fakturu s dohodnutou splatností.

V souladu se zákonem o evidenci plateb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad, který je povinen v souladu se zákonem o evidenci tržeb zaevidovat u správce daně.

Přijme-li kupující nabídku s dodatkem nebo odchylkou nejedná se o přijetí nabídky.

Kupující je vázán při výběru zboží nabídkou prodávajícího. Uvede-li kupující v objednávce jiné zboží nebo zboží s jinými vlastnostmi, než které je v nabídce prodávajícího, smlouva nevznikne. Prodávající nemůže kupujícímu dodat jiné zboží, než si kupující objednal, nedohodnou-li se na tom smluvní strany.

Převzetí nevyžádaného zboží kupujícím není přijetím nabídky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupní smlouva vzniká přijetím nabídky, resp. doručením objednávky od kupujícího.

Vzniklou kupní smlouvu resp. daňový doklad se prodávající zavazuje uložit v elektronickém nebo papírovém archivu po dobu požadovanou příslušnými zákony.

Vzniklá kupní smlouva – daňový doklad bude kupujícímu předán při převzetí zboží nebo mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Obrázky zboží jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečné podoby věci.

 

3.1 Platba kartou

On-line platby zajišťuje Platební brána ComGate.

Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana,

Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
 

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě.

 

4. Doručování zboží

Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu kompletní zboží nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud není u jednotlivého zboží uvedena jiná lhůta k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající předá k přepravě zboží nejpozději do 3 pracovních dnů, bude-li zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Kupující se zavazuje zboží převzít, případně zaplatit neučinil-li tak ji před dodáním a dodané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontroloval.

Zjistí-li kupující, že doručené zboží je poškozené, doporučuje prodávající, aby kupující s dopravcem sepsal záznam o škodě.

Doklady ke zboží, daňový doklad předá prodávající kupujícímu nejpozději při předání zboží.

Prodávající eviduje tržby v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Řádně vyplněnou účtenkou v souladu se zákonem o evidenci tržeb, je daňový doklad, který je předán kupujícímu nejpozději při dodání zboží, který je buď v elektronické podobě, nebo papírové v závislosti na způsobu úhrady kupní ceny a zvolené přepravy.

Kupující si může vybrat z několika způsobů doručení zboží, kdy u každého způsobu při objednávání zboží je uvedena cena za konkrétní způsob doručení, která bude připočtena k ceně objednaného zboží. Cenu doručení zboží může prodávající měnit v závislosti na ceníku jednotlivých poskytovatelů doručovacích služeb, avšak u již dokončených objednávek platí cena za doručení, která byla potvrzena v objednávce.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, upozorní jej prodávající e-mailem na jeho prodlení a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, jinak může zboží vhodným způsobem prodat a případně po kupujícím požadovat náhradu za uhrazenou dopravu.

 

5. Zrušení objednávky

a odstoupení od smlouvy U smluv uzavřených distančním způsobem má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží nebo provedení platby. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

Odstoupení od smlouvy doručí kupující spotřebitel prodávajícímu ve 14 denní lhůtě bez uvedení důvodu.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na doručení do 14 dnů ode dne obdržení odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým bylo zboží uhrazeno. Zvolil-li si kupující spotřebitel při vrácení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, uhradí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Kupující spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu nepoškozené, nepoužité, kompletní, v originálním obalu zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Prodávající vrátí přijaté finanční prostředky nejdříve po obdržení zboží od kupujícího nebo po prokázání, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

Je-li vrácené zboží poškozeno, není kompletní, je použito, může prodávající uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Kupní smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informací o zboží a ceně.

 

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Má-li převzaté zboží v době, kdy jej kupující převzal, nedostatky např. nemá uvedené vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá jeho množství, váha, míra apod., jde o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

Kupující spotřebitel může vady zboží uplatnit u prodávajícího nejpozději do dvou let od jeho převzetí a může požadovat na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě, že se jedná o vady zboží, které nelze neprodleně odstranit, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad nebo jeho součásti, týká-li se vada pouze součásti zboží.

V případě, že vadné zboží nelze opravit nebo vyměnit, je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Zjistí-li kupující spotřebitel vadu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží.

Prokáže-li prodávající, že o vadě zboží kupující spotřebitel věděl již při převzetí zboží nebo ji sám způsobil, není povinen vyhovět požadavku kupujícího spotřebitele.

U věcí, které prodávající prodává za nižší cenu z důvodu existence vady, neodpovídá prodávající za tuto vadu a v případě existence jiné vady, je kupující spotřebitel oprávněn požadovat přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel má právo uplatnit právo z vady spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující podnikatel může uplatnit právo z vady zboží, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ačkoliv se vada zboží projeví později. Právo kupujícího podnikatele vznikne i na základě vady, která se projeví později a kterou způsobil prodávající porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady neprodleně poté, kdy ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a dle svého zvážení požadovat u vady, jenž je podstatným porušením smlouvy, a to bez ohledu na odstranitelnost vady:

  • odstranit vadu dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějícího zboží;
  • bezplatné opravení zboží;
  • přiměřenou slevu z ceny zboží;
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Má se za to, že podstatným porušením smlouvy je takové porušení, o kterém smluvní strana, která porušila smlouvu, věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by o tomto porušení věděla.

Je-li vada zboží charakteru nepodstatného porušení smlouvy (bez ohledu na její odstranitelnost), má kupující spotřebitel právo na odstranění vady zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Vyskytne-li se u zboží odstranitelná vada u zboží opakovaně i po její opravě nebo zboží má větší počet vad, může kupující spotřebitel požadovat slevu z ceny zboží nebo výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Vzniknou-li na zboží vady, které vznikly v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, prodávající za takovéto vady neodpovídá.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně u prodávajícího, jakmile zjistí nedostatek zboží. Uplatní-li kupující reklamaci písemně nebo elektronicky, je kupující povinen uvést kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace

Kupující je povinen při oznámení vady nebo neprodleně po oznámení vady oznámit prodávajícímu, jaké právo si zvolil.

Kupující má právo na změnu práva na vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího, pokud kupující požadoval opravu vady, kterou však nelze odstranit.

Pokud si kupující nezvolí včas své právo z podstatného porušení smlouvy, má práva jako pří nepodstatném porušení smlouvy.

V případě uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup zboží (např. účtenkou, dokladem o koupi apod.). Lhůta pro vyřízení reklamace počíná plynout od předání nebo doručení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě k vyřízení reklamace a mělo by být kompletní a čisté.

Reklamaci kupujícího spotřebitele je prodávající povinen vyřídit neprodleně včetně odstranění vady, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pakliže se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnout na prodloužení lhůty. Není-li reklamace vyřízena v této lhůtě, má kupující spotřebitel stejná práva, jako by šlo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu zboží, může kupující spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Uplatní-li kupující vady, prodlužuje se záruční doba o dobu od jejího uplatnění do jejího vyřízení nebo do doby, ve které si měl kupující zboží vyzvednout.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace vhodným způsobem.

Bude-li zboží reklamováno pro vadu, která již byla předmětem reklamace, je prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit účelně vynaložených nákladů.

Formulář pro uplatnění reklamace je ke stažení zde.

Ochrana osobních údajů

Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou obsaženy v sekci Ochrana osobních údajů.

Řešení sporů

Prodávající a kupující budou především řešit spory smírnou cestou, v případě nemožnosti vyřešit spor smírnou cestou, budou řešit spor obecné soudy.

Kupující spotřebitel, je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, v platném znění, oprávněn na mimosoudní vyřešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, kdy subjektem oprávněným k vyřešení sporu je Česká obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.coi.cz. Návrh na zahájení mimosoudního vyřešení spotřebitelského sporu lze zahájit pouze na návrh kupujícího spotřebitele, pakliže spor nebyl vyřešen napřímo s prodávajícím. Tento návrh je kupující spotřebitel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne uplatnění práva u prodávajícího. Mimosoudní vyřešení sporu je kupující spotřebitel oprávněn zahájit online prostřednictvím formuláře na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento způsob mimosoudního vyřešení sporu není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a současně tím není dotčeno právo stran obrátit se s nárokem na Českou obchodní inspekci nebo na soud.

Po dobu mimosoudního řešení sporu neběží a ani nepočínají běžet promlčecí nebo prekluzivní lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dokud jedna ze stran výslovně neodmítne pokračovat v mimosoudním řešení sporu.

Česká obchodní inspekce dohlíží nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7. Ostatní

V případě, že si kupující objedná větší množství zboží, zboží, které není na skladě nebo speciální zboží na objednávku, může prodávající požadovat po kupujícím uhradit zálohu, o čemž bude prodávající kupujícího informovat.

Veškerá sdělení prodávajícího o vhodnosti a použitelnosti zboží jsou kupujícímu poskytovány dle nejlepšího vědomí prodávajícího, avšak představují jenom jeho hodnoty, zkušenosti a informace, které sám získal prodávající nebo od výrobce či dodavatele zboží.

Je-li mezi kupujícím a prodávajícím využita písemná komunikace, doručovací adresa prodávajícího je jeho sídlo a doručovací adresa kupujícího je adresa uvedená v objednávce.

Komunikace může taktéž probíhat prostřednictvím datové schránky, mají-li je strany zřízeny.

Ostatní práva a povinnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí českým právem a příslušnými zákony.

 

Soubory ke stažení

docOdstoupení od smlouvyvelikost: 0,03MB
docUplatnění reklamacevelikost: 0,03MB
Zpět do obchodu