Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, vzhledem k tomu že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Vás chceme tímto informovat o základních podmínkách ochrany osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s objednávkami v našem e-shopu.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Naše obchodní společnost BIS BIS, s.r.o., IČ: 075 69 050, se sídlem Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303293 (dále jen „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje. Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto Vaše základní osobní údaje:
  • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 2. Správce zpracovává další údaje, které souvisí s jím poskytovanými službami či zbožím, případně údaje, které správci poskytnete. Za tyto další údaje správce považuje:
  • číslo bankovního účtu;
  • IP adresa, cookies a jiné údaje plynoucí z plnění smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
 3. Výše uvedené osobní údaje správce získává od Vás tak, že mu je dobrovolně poskytnete a/nebo je získá na základě plnění Vaší objednávky, kterou by bez těchto údajů nemohl splnit a řádně vyřídit. Vždy je zřejmé, které osobní údaje jsou nezbytně nutné poskytnout správci pro plnění Vaší objednávky a které osobní údaje jsou dobrovolné, kdy tyto dobrovolné údaje mohou sloužit pro zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb a pro zjednodušení komunikace s Vámi.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu a prezentace správce (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu a prezentace správce (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu);
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. Bude-li správce zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, po jeho odvolání nebude správce Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Za účelem plnění Vaší objednávky a poskytování dalších služeb správcem může správce předat Vaše osobní údaje Příjemci osobních údajů, kterými jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
  • zajišťující marketingové služby a prezentaci správce.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu - BIS BIS, s.r.o., se sídlem Ke školce 1388, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10 nebo na e-mail správce kristyna.vavrova@bisbis.cz, případně prostřednictvím odkazu obsaženého v newsletteru;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07.02.2019

Soubory ke stažení

pdfGDPRvelikost: 0,48MB